דוקטורט מאמרים

מתוך Doctorat

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

כללים מוסדיים

האוניברסיטה העברית

תקנון הלימודים מאפשר לתלמיד אשר יש ברשותו מאמר אחד שהתקבל לפרסום להגיש בקשה לכתיבת עבודת דוקטורט המבוססת על מאמרים. קיימים כללים ברורים במדעים הניסויים. במדעים העיוניים אין כללים ברורים ומאומצת הגישה של המדעים הניסויים.


אוניברסיטה תל אביב

עבודת דוקטורט המבסוססת על מאמרים תכלול לפחות שלושה מאמרים שהתקבלו לפרסום בעיתונות מובילה בתחום, המקיימת הליכי שיפוט. התלמיד יופיע כמחבר ראשון במאמרים אלה. יתקבלו רק מאמרים הקשורים לנושא עבודת הדוקטורט כפי שאושר בהצעת המחקר.

טכניון

האפשרות להגיש עבודת דוקטורט המורכבת ממאמרים נהוגה בטכניון מזה מספר שנים. לאחרונה נבחן הנושא מחדש, כאשר המגמה היא לאשר חיובר המורכב ממאמרים רק אם כולם התפרסמו או התקבלו לפרסום.


אוניברסיטת חיפה

עבודת דוקטורט המבוססת על מאמרים צריכה לכלול לפחות שלושה מאמרים הקשורים נושא קוהרנטי אחד, שפורסמו או התקבלו לפרסום.

במקרים בהם המחבר הוא לא כותב יחיד, נדרש מגישה הבקשה לפרט מהי תרומתו הייחודית לכל אחד מהמאמרים. התלמיד יידרש לכתוב פרק מבוא אשר יספק את התשתית המדעית למאמרים. המבוא יכלול רקע מדעי ותיאור שיטות המחקר. המאמרים ישולבו בפרק "הממצאים" בעבודת הדוקטור. הם יופיעו בצורתם האותנטית ולא תיעשה בהם עריכה כלשהי. התלמיד יידרש לכתוב סיכום אינטגרטיבי למאמרים ובו דיון נרחב בתוצאות ובמשמעותן, הבלטת החידושים ותרומתם למחקר.


אוניברסיטת בר אילן

עבודת דוקטורט המבוססת על מאמרים צריכה לכלול לפחות שלשה מאמרים אשר התקבלו לפרסום. תלמיד יכול להגיש את בקשתו גם כשי ברשותו שני מאמרים שהתקבלו לפרסום והשלישי נשלח לפרסום. עם זאת, האישור הסופי לא יינתן לפני שלפחות שלשה מאמרים יתפרסמו.


אוניברסיטת בן גוריון בנגב

כללי דוקטורט מאמרים באוניברסיטת בן-גוריון (מתוך תקנון לימודי דוקטורט)

10. הגשת עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים

10.1 כללי

ניתן יהיה להגיש גם עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים המציגים את תוצאות מחקריו של התלמיד. חשוב להדגיש כי גם ובעיקר במקרים אלה יש להקפיד על מימושו של התנאי הקובע כי לשם קבלת תואר על התלמיד – לבצע מחקר עצמאי ומקורי שיש בו משום תרומה ייחודית לקידום הידע והבנה בתחום הנחקר ולהגישו כ 'עבודת דוקטור'.


תנאים להגשת הבקשה

10.1.1 יוגשו לפחות שלושה מאמרים שהתקבלו לפירסום בכתבי עת איכותיים בתחום, המקיימים הליכי שיפוט. המאמרים יכתבו על ידי התלמיד. התלמיד חייב להיות המחבר הראשון של המאמרים, או לחילופין צוין במפורש במאמר שתרומתם המדעית של התלמידים למאמר שווה. עם זאת מודגש כי לא ניתן לכלול את אותו המאמר בשתי עבודות דוקטורט.


10.1.2 יתקבלו אך ורק מאמרים הקשורים לנושא עבודת הדוקטור כפי שאושר בהצעת המחקר.

10.2 אופן הגשת הבקשה

הבקשה להגשת עבודה המורכבת ממאמרים תכלול מכתבים מאת התלמיד והמנחה בצירוף עותק של המאמרים:

10.2.1 מכתב התלמיד יתייחס בפירוט לנושאים הבאים:

א. פירוט המאמרים והיכן פורסמו או התקבלו לפירסום. (במאמרים שעדיין לא פורסמו יש לצרף אישור שהתקבלו לפירסום ממערכת כתב העת).

ב. סדר הופעת המאמרים בעבודת המחקר. כיצד הם יוצרים מבנה המשכי והגיוני ועונים על נושא שנחקר.

ג. פירוט לגבי פרקים נוספים של תוצאות שלא נכנסו למאמרים ואמורים להיכלל בעבודת המחקר.

10.2.2 מכתב המנחה יכלול התייחסות למאמרים ולחלקו של התלמיד בכל מאמר לפי הפירוט הבא:

א. מה הייתה תרומת התלמיד למאמר. מה היה חלקו של התלמיד ביחס לחלקם של המחברים האחרים.

ב. איכות כתב העת בהם פורסמו המאמרים.

ג. הצהרה כי למרות שלא תוגש במקרה זה עבודת דוקטור במתכונת המקובלת יישמר הכלל הבסיסי שהמחקר הוא עצמאי ומקורי ושיש בו תרומה ייחודית לקידום הידע וההבנה בתחום המחקר.

10.2.3 אישור המנחה להסכמת המחברים הנוספים להכללת המאמרים המשותפים בעבודת הדוקטורט. בהעדר הסכמה כאמור, תכריע ועדת תלמידי מחקר אם ניתן לכלול את המאמר באסופת המאמרים.

10.3 החלטת הוועדה לתלמידי מחקר:

הוועדה לתלמידי מחקר תשקול את בקשת התלמיד והמנחה, ותחליט בנושא.

10.4 הליכי הגשה לשיפוט

אופן הגשת העבודה:

עם סיום הלימודים והמחקר יגיש התלמיד לוועדה לתלמידי מחקר את עבודת הדוקטור המורכבת ממאמרים לפי המתכונת הבאה:

10.4.1 מבוא שיכלול התייחסות לנושאים האלה:

א. סקירה עדכנית של תחום המחקר הכללי.

ב. סקירה כללית של המאמרים ואופן השתלבותם בתחום המחקר הכללי.

ג. תאור סדר הופעת המאמרים, הקשר ביניהם וכיצד הם יוצרים מבנה המשכי והגיוני.

ד. שיטות מחקר ומערכת ניסויית: תיאור שיטות המחקר שאינן מתוארות במאמרים, ובמקרה הצורך תיאור רחב של השיטות שתוארו במאמרים בקצרה. יש לשים בעיקר דגש על שיטות שפותחו במהלך העבודה. במידה ומדובר בעבודה ניסויית תבוצע סקירה מפורטת של המערכת הניסויית ששימשה את המחקר.

10.4.2 המאמרים

פרק זה יכלול את המאמרים, שסודרו לפי רצף התקדמות המחקר, ואת החומר נמצא בהליכי הפרסום.

10.4.3 דיון וסיכום:

א. דיון נרחב בתוצאות ובמשמעותן.

ב. עיקרי התוצאות שהוצגו במאמרים.

ג. הבלטת החידושים ותרומתם לתחום.

10.4.4 רשימת מקורות למבוא ולסיכום וכאלה שאינם מופיעים במאמרים.

10.5 שפת העבודה

שפת עבודת הדוקטורט המורכבת ממאמרים תהיה בעברית או באנגלית. כתיבת הדוקטורט בכל שפה אחרת חייבת קבלת אישור מראש של הוועדה לתלמידי מחקר.

10.6 שיפוט העבודה

תהליכי השיפוט של עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים יהיו ההליכים הרגילים. יחד עם זאת, כיוון שמדובר בעבודה שהוגשה במתכונת מיוחדת, יצורף מכתב הסבר כללי לשופטים בנושא. כמו כן, יצורף לעבודה הנשלחת לשיפוט מכתבו של המנחה המתייחס בפירוט למאמרים ולחלקו של התלמיד בהם.


מכון ויצמן

תנאי סף להגשת תזה פרסומית:

א. לתלמיד יש לפחות שלה מאמרים בהיקף מלא, אשר נבעו מתקופת ועבודת הדוקטורט בלבד, עליהם הוא מופיע כמחבר ראשון (אלא אם כן, בשטח המחקר של התלמיד מקובלת מתכונת שונה של סדר מחברים).

ב. על שניים מהאמרים הללו להיות בחזקת "התקבל לפרסום", "בהוצאה לאור" או "התקבל". המאמר השלישי יכול להיות בחזקת "הוגש לפרסום"

ג. לא ניתן לכלול ברשימה מכתבים לעורך, סקירות או פרקים מספרים.

ד. במידה ובארחד (או יותר) מהמאמרים הללו מופיע מחבר ראשון נוסף אשר תרומתו למאמר מוגדרת כ "תרומה שווה", המדריך יתבקש להוסיף הסבר המפרט את תרומתו של כל אחד מהמחברים הראשונים.


כלים אישיים

sl
דומיין בעברית  דומיין  דומין  תוכנה לניהול  קשרי לקוחות  CRM, ניהול קשרי לקוחות  דומין בעברית  פורומים  ספרדית  גיבוי